Guidelines for diagnosis and management of cardiovascular sequelae in Kawasaki disease

T. Kawasaki, Kensuke Karasawa, Kensuke Harada, Hirohisa Kato, Teiji Akagi, Kensuke Karasawa, Soichiro Kitamura, Tsutomu Saji, Atsuko Suzuki, Kiyoshi Baba, Hisayoshi Fujiwara, Mamoru Ayusawa, Tomoo Okada, Shunichi Ogawa, Hirotaro Ogino, Kazuhiko Nishigaki

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

50 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Guidelines for diagnosis and management of cardiovascular sequelae in Kawasaki disease'. Together they form a unique fingerprint.