Takano M, Otsuka F, Matsumoto Y, Inagaki K, Takeda M, Nakamura E, Tsukamoto N, Miyoshi T, Sada KE, Makino H

Kenei Sada

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalMol Cell Endocrinol.
Publication statusPublished - 2011

Cite this